Privaatsustingimused

Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (General Data Protection Regulation) ning selle eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Siin privaatsustingimustes toome välja, missuguseid kliendi andmeid Prana Breathwork töötleb, kuidas nende töötlemine toimub ning missugused on kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega.

Kes töötleb kliendi isikuandmneid?

Isikuandmeid töötleb: Prana Breathwork / Raimond Feil
Telefon: + 372 53 428 390
E-mail: info@prana-breathwork.com

Millisel juhul edastatakse kliendi isikuandmied kolmandale pooltele?

Seadusest tulenevatel juhtudel ja nõudmisel avaldab Prana Breathwork / Raimond Feil (edaspidi Prana Breathwork) kliendi isikuandmeid avaliku sektori asutustele nt. õiguskaitseorganitele või muudele riigiasutustele.

Prana Breathwork avaldab isikuandmeid vajaduel oma koostööpartneritele, kes käituvad kliendi isikuandmete suhtes kui volitatud töötlejad, kes osutavad Prana Breathworkile teenuseid, näiteks IT-, logistika-, õigusabi, turundusteenused.

Prana Breathwork edastab kliendi andmeid kolmandatele isikutele, ainult siis kui selline kohustus tuleneb Eesti või Euroopa Liidu õigusest.

Prana Breathwork ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse.

Isikuandmete töötlemine.

Prana Breathwork töötleb kliendi üldandmeid: ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; kontaktandmed: telefoninumber, e-posti aadress, aadress. Teenuse osutamiseks võib olla vajadus töödelda kliendi terviseandmeid.

Prana Breathwork-i isikuandmete korjamise ja töötlemise alusteks on: kliendi nõusolek (nõusolek väljendub andmete vabatahlikus esitamises üks kõik millisel viisil ja vormis); Prana Breathwork õigustatud huvi; Prana Breathwork juriidilise kohustuse täitmine.

Teenuse osutamise eelduseks on isikuandmete esitamine.

Prana Breathwork-i töödeldavad andmed pärinevad kliendilt, alaealise kliendi vanematelt, piiratud teovõimega kliendi eestkostjalt.

Prana Breathwork töötleb kliendi isikuandmeid kõigi registreerimisega seonduvate toimingute tegemiseks; teraapiateenuse osutamiseks; Prana Breathwork-ilt tellitud teenuste kohaletoimetamiseks, nt kinkekaart.

Kasutatavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti, telefoninumber, aadress ning lähtuvalt kliendi tervislikust seisundist terviseandmed.

Raamatupidamislikel ja maksuarvestuslikel eesmärkidel kasutatavad isikuandmed: vastavalt raamatupidamise seaduses ning maksuseadustes sätestatule.

Muude seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks täitmaks õiguskaitseasutuste korraldusi ja päringuid. Kasutatavad isikuandmed: sõltuvalt konkreetsest juhtumist.

Otseturunduslikel eesmärkidel (nt uudiskirja saamiseks), kui klient on nõusolekuvormil märkinud vastava sooviavalduse saada reklaamkirju või on ise ennast registreerinud uudiskirjade saamiseks Prana Breathwork kodulehel (prana-breathwork.com)

Isikuandmete säilitamise tähtajad.

Prana Breathwork säilitab isikuandmeid sisaldavaid dokumente õigusaktides sätestatud tähtajani. Kui selliseid tähtaegu ei ole siis kuni hetkeni, millal on isikuandmete algse kogumise eesmärk saavutatud.

Käesolevalt on tähtajad järgmised:
– Raamatupidamisliku tähtsusega isikuandmeid säilitatakse seitse aastat alates vastava kirje kui raamatupidamise algdokumendi tekkest, arvestades raamatupidamise seadusest tulenevaid nõudeid.

– Mistahes nõusolekuga seotud andmeid säilitatakse nii kaua, kuni neid on vaja teenuse osutamiseks ja kuniks kliendi antud nõusolek on kehtiv ning seda ei ole tagasi võetud.

– Pärast säilitustähtaja lõppemist isikuandmed kustutatakse või hävitatakse viisil, mis välistab isikuandmete loetavuse. Digitaalsed andmekandjad kustutatakse, kasutades failide ülekirjutamisprogramme; paberandmekandjate hävitamiseks kasutatakse paberihunti.

Kliendi õigused.

Kliendil on õigus: taotleda juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele; nõuda, et Prana Breathwork parandaks või täiendaks tema kohta käivad andmed; nõuda andmete kustutamist, kui: andmeid ei ole enam vaja algse kogumise või töötlemise eesmärgil; isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; või selline õigus tuleneb Prana Breathwork-i suhtes otse kohalduvast Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest.

Prana Breathwork-il on õigus keelduda andmete kustutamisest, kui see on vajalik: Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest Prana Breathwork-ile tuleneva kohustuse või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks; või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Eelnimetatud õiguste elluviimiseks esitab klient vastava soovi kirjalikult allkirjastatuna või e-kirja teel, kasutades e-posti aadressi, mille ta on ise varasemalt Prana Breathworkile endaga kontakteerumiseks esitanud. Prana Breathwork väljastab nõutavad andmed või põhjendab andmete väljastamisest keeldumist avalduse saamisest ühe kuu jooksul.

Andmed väljastatakse kliendile viisil, milles klient esitas sooviavalduse (kirjalikult või elektrooniliselt). Paberkandjal terviseandmed antakse taotlejale isikut tõendava dokumendi alusel. Elektrooniliselt edastatakse andmed krüpteeritult.

Prana Breathwork keeldub andmete väljastamisest, kui esineb seaduses toodud alus või kui Prana Breathwork-il on kahtlusi andmete soovija identiteedis.

Isikuandmete rikkumisest teavitamine.

Prana Breathwork teavitab klienti viivitamatult isikuandmetega seotud rikkumisest, kui see tõenäoliselt kujutab endast ohtu kliendi õigustele ja vabadustele.